Ego Airways: Incontro odierno tra ANPAC, ANPAV e Ego AIRWAYS